Obsah

Sídlo:

Jahodová 1454, Čáslav

Vedoucí učitelka:

Jaroslava Vandasová

Telefon:

327 313 968

Mobil:

724 395 327

E-mail:

jahodova@mscaslav.cz

Vedoucí ŠJ:

Pavlína Mizlerová

Telefon:

327 313 968

E-mail:

sj.jahodova@mscaslav.cz

E-mail účetní A. Remešová: materskaskola@mscaslav.cz

 

ZÁKLADNÍ  INFORMACE  O  STŘEDISKU  JAHODOVÁ  MŠ  ČÁSLAV
 • provozní doba střediska Jahodová: 6:15 - 16:30 hod.
 • středisko Jahodová se nachází v okrajové části města poblíž lesoparku Vodranty, zde se nachází několik sportovních stadionů a také rybníků, tato lokalita je často využívána při pobytech dětí venku
 • účelová budova MŠ stojí v klidném prostředí uprostřed velké zahrady, která je bohatě vybavena pro hry, sportování i relaxaci dětí (3 pískoviště, multifunkční hřiště s brankami, brouzdaliště se sprchou, stabilní lavičky, průlezky, 2 dřevěné domečky, 2 dřevěné vlaky, hopsadla na pružině, velká kreslící tabule, 2 lezecké stěny do svahu, skluzavka, potrubní telefon, ohniště a indiánské teepee)
 • ve třech křídlech přízemní budovy jsou třídy s prostornou hernou, hracími koutky, šatnou a veškerým sociálním zázemím (viz fotografie TŘÍDY), lehátka k odpočinku dětí se každodenně rozkládají v hernách
 • střed budovy zaujímá školní kuchyně,technickohospodářské prostory patřící kuchyni, kancelář vedoucích a ředitelství MŠ Čáslav
 • názvy tříd:              věkové složení dětí ve třídě:     počet dětí ve třídě:
            „Koťátka“                  děti ve věku 2 – 3 roky                 12 dětí
            „Sluníčka“                 děti ve věku 3 – 5 let                   24 dětí
            „Vlaštovičky“             děti ve věku 5 – 7 let                   25 dětí
 
ZAMĚŘENÍ STŘEDISKA MŠ  JAHODOVÁ
- středisko Jahodová pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a podle Školního vzdělávacího programu „Škola hrou“
- v jednotlivých třídách pracují p. učitelky dle vlastních Třídních vzdělávacích programů „Pohádkový rok,“ pomocí dětem blízkých a aktuálních témat, pestrých her, námětů a příkladů z klasických i moderních pohádek jsou děti vedeny k samostatnosti, zdravému životnímu stylu a k rozvoji intelektuálních, psychomotorických a estetických dovedností, vždy je přihlíženo k individuálním zvláštnostem, zájmům a potřebám každého dítěte, k jejich radostem i starostem
- ve středisku Jahodová jsou vzdělávány děti s handicapem, pedagogické pracovnice úzce spolupracují se školskými poradenskými zařízeními a s rodiči dětí
 
OBOHACENÍ  VZDĚLÁVACÍ  NABÍDKY
Pro nové a nejmladší děti:
 • při nástupu do MŠ individuální adaptační režim, na kterém se rodiče a učitelky vzájemně dohodnou
 • 1x měsíčně „hravá odpoledne rodičů a dětí v MŠ“
Pro budoucí školáky:
 • vytváření předpokladů pro úspěšný vstup do základní školy formou skupinových činností, rozvíjením jemné motoriky, výtvarného projevu a grafomotoriky jako přípravy na psaní, hry a cvičení na rozvoj smyslového vnímání, sluchové a zrakové diferenciace, soustředění, udržení pozornosti
 • zapojení dětí do projektu „MAXÍK“ - Stimulační program pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky
 • specifické činnosti pro děti s odkladem školní docházky
 • spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi ve městě:
seznámení s prostředím základních škol (s výukou v I. třídách, tvořivé dílny a sportování společně s žáky)
se SPŠ, OA a VOŠ Čáslav – dílničky dětí a studentů 
s Domem dětí a mládeže - tvořivé dílny - netradiční výtvarné a pracovní techniky
 • návštěva městské knihovny
 • spolupráce s Městskou policií – seznámení dětí s její prací, preventivní programy
 • spolupráce s Českým červeným křížem -  přednáška o první pomoci
 • zapojení do projektu Dopravní výchova na Čáslavsku – na dopravním hřišti
 • ve spolupráci se ZŠ Sadová zapojení do projektu Škola v pohybu
 • návštěvy staroušků v Domově důchodců před vánočními a velikonočními svátky
 • loučení s MŠ „Pasováním na školáky,“ knižní dárek před odchodem do ZŠ
Pro všechny děti:
 • zkvalitnění řečového projevu dětí – preventivní logopedické hry
 • zapojení do projektu Celé Česko čte dětem ve spolupráci s rodiči dětí
 • specifický ekologický program k poznávání a ochraně přírody a životního prostředí - ekologické vycházky a hry, výukové programy Podblanického ekocentra Vlašim, pokusy, pozorování, zapojení do celostátního ekologického programu Recyklohraní (výchova a vzdělávání dětí v oblasti třídění odpadů a plnění úkolů k tomuto tématu)
 • seznámení s prací na tabletech
 • návštěvy divadla, kina, výstav, vystoupení žáků ZUŠ
 • spolupráce s Hasičským záchranným sborem – preventivní výchova, ukázka požární techniky v MŠ
 • oslavy svátků a narozenin dětí v kolektivu svých kamarádů
 • fotografování dětí při činnostech školy i na památku
 • Mikulášská a vánoční nadílka
 • karneval
 • společná pracovní odpoledne rodičů a dětí
 • pěší výlety do blízkého okolí Čáslavi, autobusem do vzdálenějších míst
 • spolupráce s odbornou firmou Prima Visus – vyšetření zraku dětí
 • pravidelné čištění zoubků dětí po obědě
 • celodenní chutná strava dle požadavků zdravé výživy