Mateřská škola Čáslav, okres Kutná Hora

Mateřská škola Čáslav, okres Kutná Hora

Podání oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatele (Whistleblowing)

Oznamování porušení je nástroj pro prevenci a odhalování protiprávního jednání. Za účelem zvýšení ochrany oznamovatelů a efektivnějšího postihu protiprávních jednání byla dne 23. října 2019 schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Směrnice byla do českého právního řádu transponována zákonem č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů s účinností k 1. 8. 2023.

Kdo může oznamovat?

Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti s níž oznámení podává.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí:

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 2. služba,
 3. samostatná výdělečná činnost,
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 7. správa svěřenského fondu,
 8. dobrovolnická činnost,
 9. odborná praxe, stáž, nebo
 10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Jaká oznámení jsou možná v souladu se Směrnicí oznámit?

Oznamovaná porušení musí být protiprávní a týkat se aktů EU uvedených v příloze „Směrnice EU“ dle zákona č. 171/2023Sb, která se týkají těchto oblastí:

 1. finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob,
 2. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 3. ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 4. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 5. ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 6. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 7. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 8. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 9. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 10. porušení ohrožující finanční zájmy Evropské unie dle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
 11. porušení týkající se fungování vnitřního trhu dle článku 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Jakým způsobem oznámení učinit?

Komunikačními kanály, které musí zajistit ochranu oznamovatele i nahlášené osoby či osob a jejich osobních údajů, zároveň i důvěrnost poskytnutých informací.

 1. emailem na adrese: https://formulare.e-forms.cz/qhlas/qhlas-mscaslav
 2. písemně s doručením na adresu:
  Whistleblowing
  Mateřská škola Čáslav, Jahodová 1454, 28601 Čáslav
 3. telefonicky : PERSONALISTA MŠ: tel.: 601 233 860 nebo ŘEDITELKA Mateřské školy Čáslav: tel.: 774 731 520

 4. na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti https://justice.cz/ministerstvo-spravedlnosti1

 5. osobně: po telefonické domluvě viz výše

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. Příslušnou osobou byla ustanovena:

 •                          (Ředitelka)
 • Renáta Půžová (Personalista)

Jak je osoba oznamovatele ochráněna?

Přístup k oznámením má pouze příslušná osoba – tedy osoba pověřená přijímáním a vyřizováním oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Ve vztahu k oznámením podávaným u Ministerstva spravedlnosti nebo nezávislé společnosti qHlas (tedy prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému).  Do ohlašovacích systémů je přístup umožněn pouze speciálně pověřeným zaměstnancům (obdoba příslušných osob). Zákon o ochraně oznamovatelů zakazuje příslušným osobám i pověřeným zaměstnancům komukoliv poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Totožnost oznamovatele ani jiné osoby chráněné před odvetnými opatřeními (např. osoby, která oznamovateli s oznámením pomáhala) nelze bez jejich písemného souhlasu prozradit nikomu dalšímu. Výjimku představuje pouze situace, kdy jsou příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec ze zákona povinni tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit identitu oznamovatele nebo jiných chráněných osob (a tím zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení).

Jak bude s oznámením naloženo?

V závislosti na obsahu oznámení jsou přijímány příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení je informován oznamovatel (pokud je znám). Organizace (pověřená osoba pro whistleblowing) má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 30 ti dnů/ v odůvodněných případech do 60-ti dnů, o způsobu jeho vyřízení. Oznámení je potřeba uchovávat jen po dobu, která je nezbytná k naplnění účelů Směrnice, tedy zejména k ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními a pro případ dalšího šetření příslušnými orgány veřejné moci, dle zákona č. 171/2023, § 21 odst. 1-3 po dobu 5 let. Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit.

Další dokumenty a informace naleznete zde:

Vnitřní oznamovací systém - Whistleblowing-MŠ Čáslav 

Zápis dětí do MŠ

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ na školní rok 2024/2025 naleznete zde:

Evidenční list dítěte 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 

Digitalizujeme MŠ

DigiškolkaInformace pro rodiče ZDE 

Odkaz k přihlášení:

https://digiskolka.cz/

Volné pracovní pozice

- kvalifikovaný/ná učitel/ka MŠ

Uchazeče prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu na email: admin@mscaslav.cz

Odesláním životopisu vyjadřujete výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č.110/2019 Sb.

Adaptační plán


Adaptační plán

.

.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
slabý déšť 32 °C 19 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 24/16 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 26/15 °C
neděle 23. 6. zataženo 23/15 °C