MŠ Čáslav

Pracovní příležitosti

Rodiče nepřehlédněte

V Čáslavských novinách číslo 4/2017 byly uvedeny nesprávné informace ohledně organizace zápisu do Mateřské školy Čáslav, okres Kutná Hora.

Vzniklá situace nebyla způsobena mateřskou školou. Pro zápis dětí do Mateřské školy Čáslav, na školní rok 2017/2018, platí níže uvedené informace.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Bc. Renata Mišutková, ředitelka školy

Zápis do Mateřské školy Čáslav na šk. rok 2017/2018

Ředitelka mateřské školy Čáslav, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Města Čáslav a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiným vzdělávání, zveřejňuje následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/ 2018:

Místa pro podávání žádostí - střediska Mateřské školy Čáslav:

 

• ul. Jahodová (Čeplov)

• ul. R. Těsnohlídka (Bašta)

• ul. Masarykova

• ul. Husova

• ul. Bojovníků za svobodu (Ostrý roh)

 

Termín: čtvrtek 4.5.2017

Doba pro podání žádostí: od 9,00 – 12,00 hodin 13,00 – 17,00 hodin.

 

Mateřská škola Čáslav je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou činnost na pěti místech, tzv. střediscích, jmenovitě středisko Jahodová, R. Těsnohlídka, Masarykova (toto stř. má jednu třídu na nám. Jana Žižky z Trocnova), Husova, Bojovníků za svobodu. Město Čáslav má zřízenu pouze jednu Mateřskou školu Čáslav, proto není určena spádovost.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si může zákonný zástupce vyzvednout od 6.4.2017:

- přímo ve výše uvedených střediscích mateřské školy od 10,00 do 12,00 hodin

- stáhnout ze stránky http://www.mscaslav.cz/ v sekci Ředitelství

- v podatelně MěÚ, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, Čáslav.

 

Vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte odevzdá zákonný zástupce v den podání Žádosti do mateřské školy 4.5.2017 tj. den zápisu do Mateřské školy Čáslav, okres Kutná Hora.

 

K zápisu si přineste:

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

- vyplněný a od lékaře potvrzený evidenční list dítěte/ pro děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné   nutno potvrzení o pravidelném očkování/

- u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení

- občanský průkaz zákonného zástupce

- rodný list dítěte

- trvalý pobyt dítěte v Čáslavi doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců doložit právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

• povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let s trvalým pobytem v Čáslavi

• povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let mimo Čáslav

•děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou čtvrtého roku věku s trvalým pobytem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, Kalabousek/, nutno doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců mimo EU doložit právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů

• ostatní mladší děti s trvalým pobytem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, Kalabousek/, nutno doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců mimo EU doložit právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů

• věk dítěte.

Datové schránky

ID datové schránky: pgtxif3

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 o svobodném přístupu k informacím

---------------------------------------------------------

a podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

1. Název

Mateřská škola Čáslav, okres Kutná Hora

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel organizace: Město Čáslav

Zřizovací listinu schválilo Městské zastupitelstvo Čáslav dne 25.9.2012 usnesením č.76/2002  účinnosti dnem 1.1.2003.

Hlavní účel organizace: vzdělávání  dětí předškolního věku.

Důvod  založení: činnost mateřské školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Právní forma: příspěvková organizace

Rejstřík škol MŠMT: IZO - 107512807

3. Organizační struktura: viz níže                                                     

4. Bankovní spojení: Česká spořitelna Čáslav, č.ú. 444490389/0800

5. IČ: 75034832

6. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

- Zřizovací listina a její dodatky

- Jmenovací dekret ředitelky

- Školní řád

- Organizační řád  

Dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.

7. Žádosti o informace      

Příslušné informace lze získat:

-  u ředitelky mateřské školy v úředních hodinách 

- u vedoucích učitelek a vedoucích školních jídelen na jednotlivých střediscích (kontakty jsou uvedeny na úřední desce každého střediska).

8. Příjem žádostí a dalších podání

Místo, kde lze podat žádost, stížnost, předložit návrh či jiné dožádání je Mateřská škola Čáslav, okres Kutná Hora, Jahodová 1454, Čáslav u ředitelky školy nebo její zástupkyně - Bc. Milada Králová, R. Těsnohlídka, popř. u vedoucích učitelek a vedoucích školních jídelen na jednotlivých střediscích.

9. Předpisy

Nejdůležitější předpisy pro činnost mateřské školy:

- zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění

- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích a změně některých zákonů v platném znění

- vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění

Vydané základní vnitřní předpisy v organizaci:

- Vnitřní směrnice o finanční kontrole

- Směrnice o účetnictví

- Vnitřní platový předpis

- Pracovní řád

a další směrnice - lze nahlédnout u ředitelky školy.