Obsah

Husova 526, Čáslav

Adresa: Husova 526, Čáslav

Provozní doba:

Vedoucí učitelka:

6:15 - 16:30

Jana Zemanová

Telefon: 327 312 771
Mobil: 725 559 797
E-mail husova@mscaslav.cz
Vedoucí školní jídelny: Stanislava Šulcová
Telefon:

327 313 414

E-mail: sj.tesnohlidkova@mscaslav.cz
   

Zveme Vás na prohlídku Mateřskou školou Husova

Představujeme Vám naše středisko v Husově ulici.

Středisko je sice umístěno ve staré budově, ale pokud přizpůsobíte starobylé místnosti dětskému světu, i to má své kouzlo. Obrovský vnitřní prostor působí dojmem vzdušnosti a dostatečným místem pro všechny děti a jejich hry.  Činnosti musí logicky vyvolávat v dětech pocit „dětské svobody“ a volnosti - samozřejmě za předpokladu dodržování všech bezpečnostních pravidel, které si děti postupně osvojují.
Viz fotogalerie ze dne : 18.2. 2018

Informace o středisku

Představujeme Vám středisko v Husově ulici, jako nejmladší ze všech čáslavských středisek. Středisko je situováno do blízkosti vlakového nádraží a bylo otevřeno na podzim roku 2012. Rozsáhlou rekonstrukcí přízemí budovy jsou pro děti každé ráno otevřeny 2 heterogenní (věkově smíšené) třídy, které jsou vybaveny novým nábytkem, hračkami a pomůckami. O 48 dětí se stará 5 kvalifikovaných učitelek, 1 asistentka pedagoga a 2 pracovnice provozu. Svačiny připravuje paní kuchařka v kuchyňce, obědy se přivážejí ze školní jídelny ze střediska Těsnohlídkova. Spolupracujeme s ostatními středisky v Čáslavi, základními školami a dalšími organizacemi našeho města.  Z celkového výčtu akcí můžeme zmínit například - návštěvu Hasičské stanice v Čáslavi, Městského muzea, Městské knihovny, Dusíkova divadla, Domu dětí a mládeže, Střední průmyslové školy, Policejního oddělení a spoustu dalších spoluprací. V neposlední řadě nesmíme opomenout návštěvu předškolních dětí v Klubu důchodců, kde děti z MŠ každoročně zpříjemňují posezení našich starších spoluobčanů kulturním představením.

Za nejdůležitějšího partnera však považujeme rodiče dětí, proto patříme mezi školy rodinného typu. Pravidelně organizujeme setkání s rodiči, jejichž cílem je výměna informací o dětech a společná zamyšlení nad jejich výchovou, za účelem vyjasnění postojů a návrhů společného působení na děti (schůzky s rodiči, individuální rozhovory). Rodiče se též zúčastňují společných posezení v MŠ, jako jsou například tvořivé dílničky (podzimní, karnevalová, velikonoční), zábavná odpoledne (společné posezení s rodiči u vánočního stromečku, jarní vystoupení, hravé odpoledne s  maminkami, tatínky, rozloučení s předškoláky).

Vzdělávací program střediska je založen na kombinaci povinného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a vzdělávacího programu „Škola podporující zdraví“. Snahou celého kolektivu je naučit děti vše důležité, co budou potřebovat ve škole i v životě - návratu k přírodě, který je ústřední myšlenkou naší výchovně vzdělávací činnosti, rozvoji komunikace, spolupráce, vytváření citových vazeb a postojů k sobě samému, k lidem, naší zemi a celému světu.

V našem středisku se děti seznamují prostřednictvím hravých činností, písní, básní, didaktických pomůcek a pomocí prožitkového, situačního a kooperativního učení se základy anglického jazyka. Vzdělávání probíhá 2x týdně s předškolními dětmi, především poslechovou formou. Dvakrát až tříkrát týdně se předškoláci zapojují do edukativního  programu "BUDU ŠKOLÁK" , kde jsou využívány pracovní listy s grafomotorickými cviky, pracovní listy z oblasti předmatematických představ, na rozvoj zrakového vnímání, paměti, představivosti. Jsou využívány  různorodé didaktické pomůcky, učitelky se dětem věnují individuálně i při práci ve skupině. Tímto programem se děti připravují na zdárný vstup do základní školy. Pro všechny děti jsou využívány zásobníky písní, říkadel, pohybových her, hry a cvičení na rozvoj slovní zásoby, rozvíjení fonematického sluchu. Rozvíjení souvislého vyjadřování je naplňováno průběžně nebo prostřednictvím jazykových, hudebních a literárních chvilek. Denně jsou zařazovány průpravné cviky zaměřené na posilování a protahování svalstva. Nově se s dětmi cvičí taj-či, které je zaměřeno na správné držení těla a koordinaci pohybů. V našem předškolním zařízení mají děti možnost seznámit se s počítačovou technologií a to prostřednictvím tabletů. Při činnosti s ICT technikou jsou dodržovány základní metody a formy práce tak, aby se děti srozumitelným způsobem seznámily se základními informacemi a znalostmi v této oblasti. Využívají se speciální didaktické (vzdělávací, výchovné, poučné) aplikace, které odpovídají věku dětí.

                  

Za dlouhodobé cíle považujeme vytváření zdravých návyků a prevence nemocí, zkvalitnění řečového projevu dětí, předcházení problému neúspěšného vstupu do základní školy, ochrany životního prostředí, uvědomování si významu mezilidských vztahů, rozvoj komunikace a spolupráce, a v neposlední řadě vytváření podmínek pro rozvoj samostatnosti při řešení situací.