Obsah

Zpět

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

---------------------------------------------------------

a podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

1. Název

Mateřská škola Čáslav, okres Kutná Hora

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel organizace: Město Čáslav

Zřizovací listinu schválilo Městské zastupitelstvo Čáslav dne 25.9.2012 usnesením č.76/2002  účinnosti dnem 1.1.2003.

Hlavní účel organizace: vzdělávání  dětí předškolního věku.

Důvod  založení: činnost mateřské školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Právní forma: příspěvková organizace

Rejstřík škol MŠMT: IZO - 107512807

3. Organizační struktura: viz níže                                                     

4. Bankovní spojení: Česká spořitelna Čáslav, č.ú. 444490389/0800

5. IČ: 75034832

6. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

- Zřizovací listina a její dodatky

- Jmenovací dekret ředitelky

- Školní řád

- Organizační řád  

Dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.

7. Žádosti o informace      

Příslušné informace lze získat:

-  u ředitelky mateřské školy v úředních hodinách 

- u vedoucích učitelek a vedoucích školních jídelen na jednotlivých střediscích (kontakty jsou uvedeny na úřední desce každého střediska).

8. Příjem žádostí a dalších podání

Místo, kde lze podat žádost, stížnost, předložit návrh či jiné dožádání je Mateřská škola Čáslav, okres Kutná Hora, Jahodová 1454, Čáslav u ředitelky školy nebo její zástupkyně - Bc. Milada Králová, R. Těsnohlídka, popř. u vedoucích učitelek a vedoucích školních jídelen na jednotlivých střediscích.

9. Předpisy

Nejdůležitější předpisy pro činnost mateřské školy:

- zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění

- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích a změně některých zákonů v platném znění

- vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění

Vydané základní vnitřní předpisy v organizaci:

- Vnitřní směrnice o finanční kontrole

- Směrnice o účetnictví

- Vnitřní platový předpis

- Pracovní řád

a další směrnice - lze nahlédnout u ředitelky školy.

pdforganizační struktura​​​​​​​

Vyvěšeno: 17. 12. 2013

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět